වායු කපාට ත්‍රිත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය nonslam

pd_zd_02